Login Member :
User Name :
Password :
ผู้ประกอบการ
ผู้รับมอบอำนาจ
 
  Home
  Help
  Contact Us

 
แบบสำรวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
  • Download แบบสำรวจ
  • Download คู่มือแบบสำรวจ
ระบบสำรวจและติดตามปัญหาการแจ้งประกอบกิจการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

 

กนอ. จะจัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบ e-PP ใหม่   

           กนอ. จะจัดให้มีการอบรมการใช้งานระบบ e-PP ใหม่ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการยื่นคำขอทางด้านสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี (NON-TAX) (กรรมสิทธิ์ที่ดิน, การนำช่างฝีมือฯ และครอบครัวเข้ามาอยู่และทำงานในนิคมอุตสาหกรรม, คำขอทั่วไป) รวมทั้ง รับฟังข้อเสนอแนะระบบ e-PP ใหม่ เพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ก่อนจะนำระบบ e-PP ใหม่ขึ้นใช้งานจริง ในเดือนมิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

           ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการอบรมดังกล่าว โปรดกรอกแบบตอบรับและส่งเอกสารมายังโทรสารหมายเลข 0-2650-0210 หรือ e-mail : napachara.i@gmail.com ภายในกำหนด ดูรายละเอียด Download ตามลิงค์ด้านล่างนี้

           1. หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมการใช้ระบบ e-PP ใหม่ คลิกเพื่อ Download
           2. กำหนดการประชาสัมพันธ์อบรมการใช้ระบบ e-PP ใหม่ คลิกเพื่อ Download
           3. แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม คลิกเพื่อ Download

ประกาศ !   ... เรียนผู้ประกอบการ โปรดทราบ กนอ. ได้ออกประกาศที่ 94/2559 สงวันที่ 29 กรกฏาคม 2559 เพื่อกำหนดอัตราค่าบริการในการอนุมัติ อนุญาตในระบบ e-PP ในเรื่องดังนี้

1. การอนุมัติให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
2. การอนุญาตก่อสร้าง
3. การอนุญาตสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร คลิกที่นี่ดูรายละเอียด
    กำหนดอัตราค่าบริการในการอนุมัติ อนุญาต ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่ดูรายละเอียด
4. การอนุญาตสิทิประโยชน์ที่เกี่ยวกับภาษีอากร คลิกที่นี่ดูรายละเอียด

ซึ่งประกาศดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป คลิกดูประกาศที่ 94/2559

•  เรียนผู้ประกอบการเพื่อทราบ
   ขอแนะนำการใช้งานระบบ e-PP ในปัจจุบัน ดังนี้
     ระบบ e-PP รองรับการใช้งาน Internet ผ่านโปรแกรม Web Browser เฉพาะ Internet Explorer Browser ตั้งแต่ Version 6 - 9 เท่านั้น
     กรณีผู้ประกอบการต้องการ Downgrade IE จาก Version 10 หรือ 11 ให้เป็น Version 9 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้    Download วิธีการ Downgrade IE


บริการเพิ่ม !   ... การเปิดช่องทางพิเศษตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
  ขณะนี้ กนอ. ร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ ได้จัดช่องทางพิเศษ เพื่อตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารของบริษัทซึ่งลงทุนในนิคมฯ (ต้องเป็นระดับ MANAGER ขึ้นไป) ในการเดินทางเข้า - ออก ประเทศไทย ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้สิทธิ์อยู่ในประเทศตาม พ.ร.บ. กนอ. รายละเอียดดูได้จากหนังสือแจ้ง (PDF format) และแบบขอรับบริการและตารางผู้ขอใช้สิทธิ์ (WORD format) และส่งเอกสารมาทาง โทรสารหมายเลข 0 2650 0210 หรือ e-mail : Privilege.ieat@gmail.com
แบบขอรับบริการและตารางคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิ์ (New)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

•  ข่าวประชาสัมพันธ์ !
   ด้วยกรมศุลกากร ได้มีการออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 34/2558 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการกรอกข้อมูลการขออนุญาตในระบบ e-PP ไม่ตรงกับข้อมูลในใบขนสินค้าที่ยื่นต่อกรมศุลกากร ระบบศุลกากรจะไม่ทำการออกเลขที่ใบขนสินค้า ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการนำเข้าและส่งออกได้
 กรุณาดูรายละเอียดได้ที่นี่
 1.ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลใบขนฯ ใบอนุญาต ขาเข้า
 2.ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลใบอนุญาต กนอ ทั้ง2แบบ ขาออก

•  เรียน ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ทราบ
   ตามที่ กนอ.ขอให้ท่านยื่นรายงานการนำเข้า -ส่งออก โดยดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบของ xml หรือ Text file (csv) อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ขณะนี้ กนอ.ได้ปรับเพิ่มโครงสร้าง ในการแนบ csv file ดังนี้
   1. ประเภทใบขน
   2. เลข Tax Incentive ของผู้ยื่นรายงาน
   3. เลข Tax ID ของผู้ยื่นรายงาน
   ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download โครงสร้างและไฟล์ตัวอย่างได้จากหน้าจอรายงาน ที่แนบมาในรูปแบบของ Text file

•  ประกาศ
   ผู้ประกอบกิจการที่ ดำเนินการประทับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (OSS) โปรดทราบข้อปฏิบัติ ดูรายละเอียด...

•  ประกาศ เรียน ผู้ประกอบการเขตประกอบการเสรี เพื่อทราบขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
Download เอกสารคลิ๊กที่นี่

•  Download คู่มือการใช้งาน
   • Download คู่มือการใช้งาน e-Paperless
   • Download คู่มือการใช้งาน การขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร (NON-TAX)

•  บริการเพิ่ม ! ในการขออนุญาต นำช่างฝีมือฯ เข้ามาอยู่และทำงานในราชอาณาจักร โดยท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม ตม.7, ตม.8, ตท.1, ตท.12 พร้อมข้อมูล จากระบบ e-PP สนใจศึกษารายละเอียดได้จาก
DOWNLOAD และ / หรือ สอบถาม ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 4425, 4440, 4449
หรือที่ OSOS หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 1123

• เปิดจุดอนุญาต บริการเพิ่ม OSOS !
   ขณะนี้ กนอ. เปิดจุดอนุญาต อนุมัติการขออนุญาตนำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าวและครอบครัวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยท่านยื่น คำขออนุญาตผ่านระบบ E-PP และรับหนังสือแจ้งการอนุญาต อนุมัติ ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18 ไปดำเนินการต่อเนื่องที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2209 1123
• โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ
  ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและทำการปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ดูรายละเอียด...
New ! กนอ.เปิดบริการ Permit Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการขออนุมัติอนุญาต สายด่วน โทร. 022530561 ต่อ 2500
    กนอ.เล็งเห็นถึงการบริการที่สร้างความพึงพอใจและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบกับการอนุมัติอนุญาตในด้านต่างๆมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขออนุมัติอนุญาตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว กนอ.จึงเปิดบริการ Permit Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการขออนุมัติอนุญาตในด้านต่างๆ ในเบอร์เดียว โทร. 022530561 ต่อ 2500
พบปัญหาในการใช้งานการยื่นเอกสารการอนุมัติ อนุญาตด้านภาษีอากร e-Paperless(แบบไร้เอกสาร)
โปรดติดต่อ...


เรื่องขั้นตอนการพิจารณา
 • คุณชญาน์นันท์ มากสิริวัลย์ โทรศัพท์ 02-253-0561 ต่อ 4450      
 • คุณสุธีรา เมฆอรุณ โทรศัพท์ 02-253-0561 ต่อ 1188      

 • • Download วิธีการสร้างผู้รับมอบอำนาจ
  • Download หน่วยของสินค้าที่ใช้สำหรับกรอก คำขออนุญาตนำของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
  • การใส่เลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) ของผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ให้คีย์ข้อมูลเลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) ในช่องใบขนสินค้าในระบบ ebxml ตาม File ตัวอย่างที่แนบ Dowload แต่ใบขนที่ Print เพื่อยื่นผ่านพิธีการศุลกากรจะไม่แสดงเลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) เนื่องจากจะไปแสดงในฐานข้อมูลของกรมศุลกากร

  การยกเลิกคำขอต่างๆ
  1. ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะยกเลิกหนังสืออนุญาตที่ผ่านการอนุมัติจาก กนอ.แล้ว สามารถยื่นคำขอฯ ในระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-PP) โดย
        • กรณีขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เลือก ข้อ 5. คำขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ดังรูป
        • กรณีขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร เลือก ข้อ 4. คำขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ดังรูป
  2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะทำการยกเลิกคำขอและใบอนุญาตในระบบให้แก่ผู้ประกอบการ
  3. ใบอนุญาตฯที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถนำไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

  แบบสอบถามการใช้งานระบบ e-PP
     กรุณาตอบแบบสอบถามและข้อคิดเห็นในการใช้งานระบบ e-PP (Questionnaire.doc) และโปรดส่งอีเมล์กลับมายัง permit.1@ieat.go.th เพื่อ กนอ. จะได้นำไปปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานต่อไป
  210.246.198.53