Login Member :
User Name :
Password :
ผู้ประกอบการ
ผู้รับมอบอำนาจ
 
  Home
  Help
  Contact Us
  Register
  ลืม/ไม่มี รหัสผ่าน

 
แบบสำรวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
  • Download แบบสำรวจ
  • Download คู่มือแบบสำรวจ
ระบบสำรวจและติดตามปัญหาการแจ้งประกอบกิจการ (สำหรับเจ้าหน้าที่)

 

•  ด่วน !
   ขอเชิญประชุมด่วน ณ สโมสรตำรวจ เกี่ยวกับการนำคนต่างด้าวฯเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร  คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

•  ข่าวประชาสัมพันธ์ !
   ด้วยกรมศุลกากร ได้มีการออกประกาศกรมศุลกากร ที่ 230/2558 เรื่อง การผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเชื่อมโยงข้อมูลตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับกรมศุลกากร และคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 34/2558 แก้ไขเพิ่มเติมประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 โดยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป หากผู้ประกอบการกรอกข้อมูลการขออนุญาตในระบบ e-PP ไม่ตรงกับข้อมูลในใบขนสินค้าที่ยื่นต่อกรมศุลกากร ระบบศุลกากรจะไม่ทำการออกเลขที่ใบขนสินค้า ซึ่งจะมีผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการนำเข้าและส่งออกได้
 กรุณาดูรายละเอียดได้ที่นี่
 1.ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลใบขนฯ ใบอนุญาต ขาเข้า
 2.ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลใบอนุญาต กนอ ทั้ง2แบบ ขาออก

•  เรียน ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อโปรดทราบ
   เนื่องจากใกล้รอบระยะเวลาการยื่นขอต่ออายุหนังสืออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ท่านสามารถ download ไฟล์เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบกิจการที่หนังสืออนุญาตฯ จะหมดอายุในปี 2558 download ที่นี่
   การจัดเตรียมเอกสาร : ยื่นคำขอ กนอ.03/5 ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมที่สถานประกอบการตั้งอยู่ ทั้งนี้สามารถศึกษาขั้นตอนได้ทาง https://www.info.go.th/#/th/search/16231/

•  ข่าวประชาสัมพันธ์ !

•  ประกาศ แจ้งเตือนการส่งคำขอผ่านทางระบบ e-PP
   ตามที่ ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และ พรบ. ดังกล่าว มีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นี้
   ดังนั้น กนอ. จึงขอเรียนให้ผู้ประกอบการกรุณายื่นคำขอฯ ให้ถูกต้อง พร้อมเอกสารแนบให้สมบูรณ์ หากคำขอมีความผิดพลาด ไม่ผ่านการพิจารณามากกว่า 1 ครั้ง ทาง กนอ. มีความจำเป็นต้องคืนเอกสารไปยังท่านพร้อมการแจ้งไม่อนุมัติ และท่านต้องสร้างคำขอใหม่ยื่นมาอีกครั้ง
   ทั้งนี้ กนอ. ขอเรียนว่า ระบบจะทำการเก็บคำขอที่ไม่ผ่านการพิจารณาในครั้งแรกเอาไว้เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่ท่านรับทราบปัญหาและนำเอกสารไปแก้ไข หากท่านไม่แก้ไขและส่งคำขอกลับมาภายในระยะเวลาที่กำหนด กนอ. จะทำการยกเลิกคำขอดังกล่าวออกจากระบบโดยอัตโนมัติ
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ 0 2253 0561 ต่อ 4446, 4440, 4450, 4425, 4413, 4449, 1188

•  เรียน ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ทราบ
   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้ออกประกาศที่ ป.4/2558 เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค้ำประกันและตัดบัญชีวัตถุดิบ และวัสดุจำเป็นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (RMTS2011) เมื่อมีการอนุมัติแล้วจะแจ้งผลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านระบบ (National Single Windows) NSW โดย ไม่มีการออกหนังสือที่เป็นกระดาษ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป
   ผู้ประกอบการ ที่ยื่นคำขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี โดยใช้สิทธิ BOI จึงไม่สามารถนำเอกสารใบสั่งปล่อยวัตถุดิบมาแนบได้ ดังนั้น ในการยื่นคำขอนำของออกจากเขตประกอบการเสรี โดยใช้สิทธิ BOI จึงให้แนบบัตรส่งเสริมการลงทุนและตารางแสดงรายชื่อวัตถุดิบที่ดึงมาจากระบบ (Excel) มาแนบแทน ตามตัวอย่าง...

•  เรียน ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ทราบ
   ด้วย กนอ. ได้ประชุมกับกรมศุลกากรเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 และ กรมศุลกากร ได้ชี้แจงว่า วันที่ 1 กันยายน 2557 จะตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นระหว่างใบอนุญาต/หนังสือรับรอง กับ ใบขนฯ โดยเน้น 4 field แรก คือ พิกัด รหัสสถิติ เลขที่ใบอนุญาต/หนังสือรับรอง และวันที่ที่ออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง และวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป กรมศุลกากร จะตรวจสอบแบบสมบูรณ์ทุก field เช่น รายการชนิดของ จำนวนปริมาณ หรือ จำนวนน้ำหนัก จึงขอให้ท่านเพิ่มความรอบคอบในการกรอกข้อมูลในใบขน ให้ตรงกับข้อมูลในใบอนุญาต/หนังสือรับรอง เพื่อความถูกต้อง และรวดเร็วในการผ่านพิธีการ ทางศุลกากร (หากข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกัน ท่านต้องเสียเวลาในการรอพบเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร)

•  เรียน ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ทราบ
   ตามที่ กนอ.ขอให้ท่านยื่นรายงานการนำเข้า -ส่งออก โดยดาวน์โหลดไฟล์ในรูปแบบของ xml หรือ Text file (csv) อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ขณะนี้ กนอ.ได้ปรับเพิ่มโครงสร้าง ในการแนบ csv file ดังนี้
   1. ประเภทใบขน
   2. เลข Tax Incentive ของผู้ยื่นรายงาน
   3. เลข Tax ID ของผู้ยื่นรายงาน
   ทั้งนี้ ท่านสามารถ Download โครงสร้างและไฟล์ตัวอย่างได้จากหน้าจอรายงาน ที่แนบมาในรูปแบบของ Text file

•  ประกาศ
   ผู้ประกอบกิจการที่ ดำเนินการประทับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (OSS) โปรดทราบข้อปฏิบัติ ดูรายละเอียด...

•  ประกาศ : ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีโปรดทราบ
   การยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร โปรดแนบไฟล์ xml version 4

•  ประกาศ
   คำขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร (นำเข้าเครื่องจักร) “จำนวนรายการของใน INVOICE ที่สามารถแนบไฟล์ได้ ต้องไม่เกิน 200 รายการ หากเกิน 200 รายการ ให้แยกยื่นในคำขอใหม่”

•  เรียนผู้ประกอบการเพื่อทราบ
   ขอแนะนำการใช้งานระบบ e-PP ในปัจจุบัน ดังนี้
     ระบบ e-PP รองรับการใช้งาน Internet ผ่านโปรแกรม Web Browser เฉพาะ Internet Explorer Browser ตั้งแต่ Version 6 - 9 เท่านั้น
     กรณีผู้ประกอบการต้องการ Downgrade IE จาก Version 10 หรือ 11 ให้เป็น Version 9 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้    Download วิธีการ Downgrade IE

•  ประกาศ
   เรียน ท่านผู้ประกอบการเขตประกอบการเสรี  ตามที่กรมศุลกากร (กศก.) จะเริ่มใช้เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (เลขประจำตัวโรงงานเป็น 14 หลัก) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 นั้น ขณะนี้ กนอ. ได้นำเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (เลขประจำตัวโรงงาน 14 หลัก) ขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ Download สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 4450, 4421, 1188

•  ประกาศ เรียน ผู้ประกอบการเขตประกอบการเสรี เพื่อทราบขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
Download เอกสารคลิ๊กที่นี่

•  ข่าวประชาสัมพันธ์ !
   กรณีมีข้อขัดข้อง เรื่องเข้าใช้งาน Internet ล่าช้า ในการยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ e-PP กรุณาติดต่อ ทีม Support ระบบ เบอร์ 02253 0561 ต่อ 3327

•  Download คู่มือการใช้งาน
   • Download คู่มือการใช้งาน e-Paperless
   • Download คู่มือการใช้งาน การขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร (NON-TAX)

•  บริการเพิ่ม ! ในการขออนุญาต นำช่างฝีมือฯ เข้ามาอยู่และทำงานในราชอาณาจักร โดยท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม ตม.7, ตม.8, ตท.1, ตท.12 พร้อมข้อมูล จากระบบ e-PP สนใจศึกษารายละเอียดได้จาก
DOWNLOAD และ / หรือ สอบถาม ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 4425, 4440, 4449
หรือที่ OSOS หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 1123

• เปิดจุดอนุญาต บริการเพิ่ม OSOS !
   ขณะนี้ กนอ. เปิดจุดอนุญาต อนุมัติการขออนุญาตนำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าวและครอบครัวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยท่านยื่น คำขออนุญาตผ่านระบบ E-PP และรับหนังสือแจ้งการอนุญาต อนุมัติ ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18 ไปดำเนินการต่อเนื่องที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2209 1123


บริการเพิ่ม !   ... การเปิดช่องทางพิเศษตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
  ขณะนี้ กนอ. ร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ ได้จัดช่องทางพิเศษ เพื่อตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารของบริษัทซึ่งลงทุนในนิคมฯ ในการเดินทางเข้า - ออก ประเทศไทย ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้สิทธิ์อยู่ในประเทศตาม พ.ร.บ. กนอ. รายละเอียดดูได้จากหนังสือแจ้ง (PDF format) และแบบขอรับบริการและตารางผู้ขอใช้สิทธิ์ (WORD format)
หนังสือแจ้ง
แบบขอรับบริการและตารางคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิ์

• โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ
  ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและทำการปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ดูรายละเอียด...

New ! กนอ.เปิดบริการ Permit Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการขออนุมัติอนุญาต สายด่วน โทร. 022530561 ต่อ 2500
    กนอ.เล็งเห็นถึงการบริการที่สร้างความพึงพอใจและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบกับการอนุมัติอนุญาตในด้านต่างๆมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขออนุมัติอนุญาตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว กนอ.จึงเปิดบริการ Permit Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการขออนุมัติอนุญาตในด้านต่างๆ ในเบอร์เดียว โทร. 022530561 ต่อ 2500

พบปัญหาในการใช้งานการยื่นเอกสารการอนุมัติ อนุญาตด้านภาษีอากร e-Paperless(แบบไร้เอกสาร)
โปรดติดต่อ...


เรื่องขั้นตอนการพิจารณา
 • คุณชญาน์นันท์ มากสิริวัลย์ โทรศัพท์ 02-253-0561 ต่อ 4450      
 • คุณสุธีรา เมฆอรุณ โทรศัพท์ 02-253-0561 ต่อ 1188      

 • • Download วิธีการสร้างผู้รับมอบอำนาจ
  • Download หน่วยของสินค้าที่ใช้สำหรับกรอก คำขออนุญาตนำของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
  • การใส่เลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) ของผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ให้คีย์ข้อมูลเลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) ในช่องใบขนสินค้าในระบบ ebxml ตาม File ตัวอย่างที่แนบ Dowload แต่ใบขนที่ Print เพื่อยื่นผ่านพิธีการศุลกากรจะไม่แสดงเลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) เนื่องจากจะไปแสดงในฐานข้อมูลของกรมศุลกากร

  การยกเลิกคำขอต่างๆ
  1. ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะยกเลิกหนังสืออนุญาตที่ผ่านการอนุมัติจาก กนอ.แล้ว สามารถยื่นคำขอฯ ในระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-PP) โดย
        • กรณีขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เลือก ข้อ 5. คำขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ดังรูป
        • กรณีขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร เลือก ข้อ 4. คำขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ดังรูป
  2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะทำการยกเลิกคำขอและใบอนุญาตในระบบให้แก่ผู้ประกอบการ
  3. ใบอนุญาตฯที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถนำไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

  แบบสอบถามการใช้งานระบบ e-PP
     กรุณาตอบแบบสอบถามและข้อคิดเห็นในการใช้งานระบบ e-PP (Questionnaire.doc) และโปรดส่งอีเมล์กลับมายัง permit.1@ieat.go.th เพื่อ กนอ. จะได้นำไปปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานต่อไป
  210.246.198.53