Login Member :
User Name :
Password :
ผู้ประกอบการ
ผู้รับมอบอำนาจ
 
  Home
  Help
  Contact Us
  Register
  ลืม/ไม่มี รหัสผ่าน

 
แบบสำรวจข้อมูล
ผู้ประกอบการ
  • Download แบบสำรวจ
  • Download คู่มือแบบสำรวจ
 

•  ด่วน !!!! กนอ. , สตม. และ กกจ. จัดให้มีการให้บริการคนต่างด้าวให้กับช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการและครอบครัว (Mobile Service ) เพิ่มเติม ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ดูรายละเอียด Download
 1. หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการ
 2. กำหนดการปฎิบัติงาน
 3. แบบตอบรับ
 4. ข้อปฏิบัติในการยื่นเอกสารขอรับบริการ

•  ประกาศ
   ผู้ประกอบกิจการที่ ดำเนินการประทับวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน (OSS) โปรดทราบข้อปฏิบัติ ดูรายละเอียด...

•  ประกาศ : ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีโปรดทราบ
   การยื่นคำขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร โปรดแนบไฟล์ xml version 4

•  ประกาศ
   คำขอยกเว้นหรือคืนค่าภาษีอากร (นำเข้าเครื่องจักร) “จำนวนรายการของใน INVOICE ที่สามารถแนบไฟล์ได้ ต้องไม่เกิน 200 รายการ หากเกิน 200 รายการ ให้แยกยื่นในคำขอใหม่”

•  เรียนผู้ประกอบการเพื่อทราบ
   ขอแนะนำการใช้งานระบบ e-PP ในปัจจุบัน ดังนี้
     ระบบ e-PP รองรับการใช้งาน Internet ผ่านโปรแกรม Web Browser เฉพาะ Internet Explorer Browser ตั้งแต่ Version 6 - 9 เท่านั้น
     กรณีผู้ประกอบการต้องการ Downgrade IE จาก Version 10 หรือ 11 ให้เป็น Version 9 สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้    Download วิธีการ Downgrade IE

•  ประกาศ
   เรียน ท่านผู้ประกอบการเขตประกอบการเสรี  ตามที่กรมศุลกากร (กศก.) จะเริ่มใช้เลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (เลขประจำตัวโรงงานเป็น 14 หลัก) ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 นั้น ขณะนี้ กนอ. ได้นำเลขทะเบียนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร (เลขประจำตัวโรงงาน 14 หลัก) ขึ้นเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่ Download สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 4450, 4421, 1188

•  ประกาศ เรียน ผู้ประกอบการเขตประกอบการเสรี เพื่อทราบขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
Download เอกสารคลิ๊กที่นี่

•  ข่าวประชาสัมพันธ์ !
   กรณีมีข้อขัดข้อง เรื่องเข้าใช้งาน Internet ล่าช้า ในการยื่นคำขอฯ ผ่านระบบ e-PP กรุณาติดต่อ ทีม Support ระบบ เบอร์ 02253 0561 ต่อ 3327

•  Download คู่มือการใช้งาน
   • Download คู่มือการใช้งาน e-Paperless
   • Download คู่มือการใช้งาน การขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร (NON-TAX)

•  บริการเพิ่ม ! ในการขออนุญาต นำช่างฝีมือฯ เข้ามาอยู่และทำงานในราชอาณาจักร โดยท่านสามารถพิมพ์แบบฟอร์ม ตม.7, ตม.8, ตท.1, ตท.12 พร้อมข้อมูล จากระบบ e-PP สนใจศึกษารายละเอียดได้จาก
DOWNLOAD และ / หรือ สอบถาม ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2253 0561 ต่อ 4425, 4440, 4449
หรือที่ OSOS หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 1123

• เปิดจุดอนุญาต บริการเพิ่ม OSOS !
   ขณะนี้ กนอ. เปิดจุดอนุญาต อนุมัติการขออนุญาตนำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าวและครอบครัวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยท่านยื่น คำขออนุญาตผ่านระบบ E-PP และรับหนังสือแจ้งการอนุญาต อนุมัติ ที่ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 18 ไปดำเนินการต่อเนื่องที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2209 1123


บริการเพิ่ม !   ... การเปิดช่องทางพิเศษตรวจลงตราหนังสือเดินทาง
  ขณะนี้ กนอ. ร่วมมือกับกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานแห่งชาติ ได้จัดช่องทางพิเศษ เพื่อตรวจลงตราหนังสือเดินทางสำหรับผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารของบริษัทซึ่งลงทุนในนิคมฯ ในการเดินทางเข้า - ออก ประเทศไทย ผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยใช้สิทธิ์อยู่ในประเทศตาม พ.ร.บ. กนอ. รายละเอียดดูได้จากหนังสือแจ้ง (PDF format) และแบบขอรับบริการและตารางผู้ขอใช้สิทธิ์ (WORD format)
หนังสือแจ้ง
แบบขอรับบริการและตารางคนต่างด้าวที่ขอใช้สิทธิ์

• โครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ
  ด้วย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ดำเนินการโครงการสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมและทำการปรับปรุงข้อมูลผู้ประกอบการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ดูรายละเอียด...

New ! กนอ.เปิดบริการ Permit Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการขออนุมัติอนุญาต สายด่วน โทร. 022530561 ต่อ 2500
    กนอ.เล็งเห็นถึงการบริการที่สร้างความพึงพอใจและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบกับการอนุมัติอนุญาตในด้านต่างๆมีหลายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการขออนุมัติอนุญาตเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว กนอ.จึงเปิดบริการ Permit Hotline เพื่อให้คำปรึกษาการขออนุมัติอนุญาตในด้านต่างๆ ในเบอร์เดียว โทร. 022530561 ต่อ 2500

พบปัญหาในการใช้งานการยื่นเอกสารการอนุมัติ อนุญาตด้านภาษีอากร e-Paperless(แบบไร้เอกสาร)
โปรดติดต่อ...


เรื่องขั้นตอนการพิจารณา
 • คุณอาทิตยา กลั่นดีมา โทรศัพท์ 02-253-0561 ต่อ 4421      
 • คุณชญาน์นันท์ มากสิริวัลย์ โทรศัพท์ 02-253-0561 ต่อ 4450      
 • คุณสุธีรา เมฆอรุณ โทรศัพท์ 02-253-0561 ต่อ 1188      

 • • Download วิธีการสร้างผู้รับมอบอำนาจ
  • Download หน่วยของสินค้าที่ใช้สำหรับกรอก คำขออนุญาตนำของออกไปจากเขตประกอบการเสรี
  • การใส่เลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) ของผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี ให้คีย์ข้อมูลเลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) ในช่องใบขนสินค้าในระบบ ebxml ตาม File ตัวอย่างที่แนบ Dowload แต่ใบขนที่ Print เพื่อยื่นผ่านพิธีการศุลกากรจะไม่แสดงเลขประจำตัวโรงงาน (Factory No.) เนื่องจากจะไปแสดงในฐานข้อมูลของกรมศุลกากร

  การยกเลิกคำขอต่างๆ
  1. ผู้ประกอบกิจการที่ประสงค์จะยกเลิกหนังสืออนุญาตที่ผ่านการอนุมัติจาก กนอ.แล้ว สามารถยื่นคำขอฯ ในระบบอิเลคทรอนิกส์ (e-PP) โดย
        • กรณีขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร เลือก ข้อ 5. คำขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ดังรูป
        • กรณีขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร เลือก ข้อ 4. คำขอยกเลิกการขอสิทธิประโยชน์ด้านที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ดังรูป
  2. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จะทำการยกเลิกคำขอและใบอนุญาตในระบบให้แก่ผู้ประกอบการ
  3. ใบอนุญาตฯที่ถูกยกเลิก จะไม่สามารถนำไปใช้ติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้

  แบบสอบถามการใช้งานระบบ e-PP
     กรุณาตอบแบบสอบถามและข้อคิดเห็นในการใช้งานระบบ e-PP (Questionnaire.doc) และโปรดส่งอีเมล์กลับมายัง permit.1@ieat.go.th เพื่อ กนอ. จะได้นำไปปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการใช้งานต่อไป
  210.246.198.53